Vesienhoito Yltiän reitillä

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry hallinnoi Keurus-hanketta. Hankkeen toiminta-alue on Keurusselän valuma-alue. Yltiänjärvi kuuluu hankealueeseen. Hankkeella pyritään parantamaan alueen vesistöjen tilaa.

Yltiänjärven tilatavoite on saavutettu. Sen sijaan muilla reitin vesistöillä on vielä tekemistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yltiän osakaskunnan osalta kunnostustoimia tulee tehdä mm, Yltiänjoella.

Sähkökalastuksella tutkitaan virtavesien kalaston tilaa.

Vesienhoitoa koskevia päätöksiä Yltiän osakaskunnan toimintasuunnitelmasta

Yleiset periaatteet

Toiminnan jatkuvuus on taattu ja kalavesien hoitoon saatava rahoitus on riittävä

Veden laatu sekä kalakanta pysyy hyvänä

Yhteistoiminta naapuriosakaskuntien kanssa kehittyy

Yleiset toimintalinjat vuonna 2022

Hyödynnetään talkootyötä kalavesien seurannassa ja hoidossa

Järjestetään kokous yhteistoiminnan kehittämiseksi naapuriosakaskuntien kanssa.

Kalavesien hoito

Kalanistutuksia tehdään ensisijaisesti kuhan poikasilla, toissijaisesti käytetään istutuksiin siian poikasia.

Laadittua alustavaa poistokalastussuunnitelmaa täydennetään ja pyritään tekemään särkikannan tehopyyntiä Yltiänjärven pohjoisosalla

Kartoitetaan edelleen Yltiänjoen kalataloudellisen kunnostamisen mahdollisuuksia

Tehdään mahdollisuuksien mukaan sähkökoekalastuksia Yltiänjoella ja Tervapurolla.

Näkösyvyyden mittauksia jatketaan edelleen. Tavoitteena on saada jokaiselle neljälle mittauspisteelle oma(t) havaitsija(t).

Leväesiintymisten havannointia ja tiedotusta niistä jatketaan.

Osakaskunnan kaislaleikkuri on osakkaiden käytettävissä. 

Veden laadun pysyminen hyvänä on keskeisin asia osakaskunnan alueella,

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjesti 29.9.2022 Keuruun Haapamäellä KEURUS-seminaarin. Hankkeelle ollaan suunnittelemassa jatkoa.

Todettu on, että Yltiän reitillä tyydyttävässä tilassa Petäisjärvi, Rimminjoki-Ristajoki ja Kaijanjoki-Yltiänjoki

• Valuma-aluehankkeelle on iso tarve

SIIS: Yhteistyötä tarvitaan ja koko reittiä tulee ajatella kokonaisuutena.