Toimintakertomus 2022

Yltiän osakaskunta

Toimintakertomus 2022

Yleistä

Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat pääosin Yltiänjärvessä (334 ha, 91,3 % alueista)

Tervajärvessä ( 10 ha, 2,7 % alueista) sekä Alasessa (15,5 ha, 4,2 % alueista). Muita alueita (lammet ym.) on 6,5 ha ja 1,8 % vesialueista.

Osakaskunnan vesialueita ympäröivässä maan- ja rannanomistuksessa on tapahtunut paljon muutamassa vuosikymmenessä. Osakaskunnan alueella on nykyisellään varsin vähän ympärivuotisia asukkaita. Vapaa-ajan asuntojen määrä on lisääntynyt järven rannoilla ja asukkaita on tullut ympäri Suomea.

Osakaskunnan hallinto

Yleinen kokous

Yleinen kokous pidettiin Lankalauantaina 16.4.2022 alkaen klo 17.00. Kokouspaikkana oli

Karansalmen kylätalo, osoitteessa Ähtärintie 999, 42930 Katajamäki. Kokouksessa oli

läsnä 6 osakasta.

Hoitokunta

Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajan on toiminut Erkki Aho ja varapuheenjohtajana Reijo Lähteenmäki. Jäseninä ovat toimineet Jari Tukiainen ja Heino Kujala, sekä varajäseninä Risto Ravolainen, Juho Tukiainen, Jouko Lähteenmäki ja Petri Aho.

Hoitokunta on pitänyt yhden varsinaisen kokouksen ja kaksi puhelinkokousta.

Kalakantojen ja vesistön hoito

Kalaston hoito

Istutukset

Yltiänjärveen istutettiin toimintavuoden aikana kuhanpoikasia 2900 kpl.

Hoitopyynti

Ahvenen pyyntiä tiheäsilmäisillä katiskoilla suoritettiin koko avovesikauden aikana. Saalismääristä, eikä sen käsittelystä osakaskunnalla ole tarkempaa tietoa. Ahvenen hoitopyynnin tarve on vähentynyt kalojen keskikoon kasvettua.

Aiemmin laaditun suunnitelman mukaista hoitopyyntiä tehtiin kolmella (3) avorysällä 18.5-30.5 välisenä aikana pyyntialueeksi oli valittu Yltiänjärven pohjoisosa linja Hännisensaari-Teeriniemi pohjoispuolella Alueen pinta-alaksi määriteltiin 42 hehtaaria. Saalis oli kolmenviikon pyynnissä 1,6 tonniq, joka vastaa n. 38,5 kg:n hehtaarikohtaista saalista. Saaliista yli 90% oli särkeä. Saaliista suurinosa käytettiin hyväksi maanparannuksessa ( puutarha ym.) Vain hyvin pieni osa voitiin hydyntää ravintona, koska kylmälaitteita ei ollut saatavilla.

Vesistön hoito

Osakaskunnan kaislaleikkuri oli osakkaiden käytössä. Osalla osakkaita oli käytössä myös omia leikkureita. Tietoa leikkureiden käytöstä ei ole varsinaisesti kerätty.

Yltiänjärven näkösyvyyden mittauspaikkoja on eri puolilla järveä neljä (4) kappaletta. Mittaustuloksia on esitetty osakaskunnan nettisivuilla. Mittausohjeet ovat nettisivuilla.

Vuonna 2022 mittauksia suoritettiin yhden kerran.

Yltiänjoen kalataloudellisesta kunnostuksesta on käyty alustavia keskusteluja. Joen alkupään

sähkökoekalastus suoritettiin 26.9.välillä VT23-joenpolvenjoki (Mokseenin pato) Tervapuro sähkökalastettiin samana päivänä.Sähkökalastuksesta laadittiin raportti..

Talous

Toimintavuonna Keuruun kalatalousalue jakoi vuden 2021 omistajakorvaukset. Yltiän osakaskunnalle omistajakorvauksia tuloutui 441,95 euroa.

Toimintavuonna osakaskunnan tuloista 53,31 % muodostui omistajakorvauksista. Kalastuslupien osuus oli 10,5 % ja kesätapahtuman tuotto 36,19 % tuloista. Kuluista kalaveden hoidon (kalanpoikasten istutus) osuus oli 60,34 %, hallintokulut 21,55 %, kalastuksen osuus 6,64 % ja muun toiminnan menot 11,47 %. Vesihehtaaria kohden laskettuna osakaskunnan tulot ovat olleet 2,26 euroa.

Kalastuksen järjestely

Pyynti- ja alamittarajoitukset

Pyyntiä on rajoitettu lähinnä lunastettavien verkkolupien määrää säätelemällä. Verkkoharvuuksista on annettu suosituksia, mutta varsinaisia kieltoja tai muita sääntelyjä ei ole tehty. Kuhan alamitta oli osakaskunnan vesillä, kalastuslain mukaisesti, 42 cm

Muu pyynnin järjestely

Osakkailla on yhden verkon peruskalastusoikeuden lisäksi mahdollisuus kalastaa uistimella, sekä rajoittamattomalla määrällä katiskoita. Pyydysmerkit tulee lunastaa. Osakkailla on lisäksi oikeus lunastaa lisäluvat (riippuu vesialueosuuden määrästä) enintään neljälle (4) verkolle. Kalastuslain mukaisesti vapaa-ajan kalastajat saavat kalastaa enintään kahdeksalla (8) verkolla (= 240 metriä).

Osakakunnan ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista lunastaa kalastuslupia seuraavasti:

Verkkolupia enintään viidelle (5) verkolle, katiskalupia rajoittamattomalle määrälle sekä uisteluluvat useammalle vavalle.

Pitkäsiima, max. 100 koukkua, on yksi (1) pyydysyksikkö ja tarvitsee verkkoluvan.

Lupamyynti

Kalastuslupia on osakaskunnan vesialueille myyty vuonna 2020 seuraavasti: Katiskalupia osakkaille 4 kpl ja ulkopuolisille 2 kpl. Verkkolupia on myyty osakkaille 2 kpl ja ulkopuolisille 1 kpl. Uistelulupia 0 kpl ulkopuolisille.Lupien voimassaoloaika on kaksi vuotta, vuodet 2021 - 2022 (merkitty pyydysmerkeissä). Lupia ovat myyneet Haapamäen autohuolto/Jokisen eväät, sekä Erkki Aho. Vuoden 2022 lupamyynnin vähyyden selittää kaksivuotinen lupajärjestelmä, jonka vuoksi jälkimmäisen vuoden lupamyynti on aina vähäistä, koska luvat lunastetaan ensimmäisenä vuotena.

Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvojina on Tervajärvellä toiminut Jukka Savonmäki ja Yltiänjärvellä Erkki Aho. Valvontaa on suoritettu pyydyksillä käyntien yhteydessä. Valvontakertoja on kertynyt yhteensä 10 kertaa. Erkki Aho on nimetty Keuruun kalatalousalueen kalastuksenvalvojaksi.

Muu toiminta

Yhteydenpito osakkaisiin

Yltiän osakaskunnalla on nettisivusto, jonka avulla yhteydenpitoon on saatu jatkuvuutta. Sivustolla on käyntikertoja (sivun avauskertoja) ollut vuoden aikana noin 5 000 kpl. Sivuston osoite on www.yltianosakaskunta.fi .

Osakaskunta järjesti osakkailleen KESÄTAPAHTUMAN lauantaina 23.7.2022. Tapahtumassa esiteltiin osakaskunnan toimintaa, sekä kerrottiin Yltiänjärven veden laadusta ja kalastosta. Saatavana oli makkarakeittoa, kahvia ja lettuja pientä maksua vastaan.Kesätapahtumassa kävijöitä oli lähes viisikymmentä henkilöä.

Edustukset

Osakaskunnan edustajana Keuruun kalatalousalueen yleisessä kokouksessa oli Reijo Lähteenmäki. Lähteenmäki on toiminut myös kalatalousalueen hallituksessa. Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kokouksiin oli edustajaksi valittu Reijo Lähteenmäki ja varalle Erkki Aho.

12.2.2023 Yltiän osakaskunnan hoitokunta