Toimintasuunnitelma 2023

YLTIÄN OSAKASKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Yleiset tavoitteet tuleville vuosille

Toiminnan jatkuvuus on taattu ja kalavesien hoitoon saatava rahoitus on riittävä

Veden laatu sekä kalakanta pysyy hyvänä

Yhteistoiminta naapuriosakaskuntien kanssa kehittyy

Yleiset toimintalinjat vuonna 2023

Kalastuksen järjestämisessä ja kalakantojen hoidossa jatketaan edellisvuosien linjaa.

Osakkaille ja muille osakaskunnan vesialueilla kalastusta harrastaville tiedotetaan kalakantojen ja kalavesien tilasta, sekä annetuista kalastusmääräyksistä.

Osakaskunnan ulkopuolisille myönnetään kalastuslupia entisessä laajuudessa.

Osakkaita aktivoidaan mukaan toimintaa mm. viestinnällisin keinoin.

Hyödynnetään talkootyötä kalavesien seurannassa ja hoidossa

Järjestetään kokous yhteistoiminnan kehittämiseksi naapuriosakaskuntien kanssa.

Kalastuksen järjestäminen, lupakäytäntö

Kalastuslupien myöntämisessä pysyttäydytään entisessä käytännössä:

Vuonna 2023 ja 2024 lunastetut luvat ovat voimassa 30.4. 2025 saakka.

Osakkailla on yhden verkon peruskalastusoikeuden lisäksi mahdollisuus kalastaa uistimella, sekä rajoittamattomalla määrällä katiskoita.

Pyydysmerkit tulee lunastaa myös katiskoille.

Osakkailla on oikeus lunastaa lisäluvat (riippuu vesialueosuuden määrästä) enintään neljälle (4) verkolle.

Osakakunnan ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista lunastaa kalastuslupia seuraavasti: Verkkolupia enintään viidelle (5) verkolle, katiskalupia rajoittamattomalle määrälle sekä uisteluluvat useammalle vavalle.

Pitkäsiima, max. 100 koukkua, on yksi (1) pyydysyksikkö ja tarvitsee verkkoluvan.

Kalastuslupia voi lunastaa Haapamäen Autohuollon kahviosta (Jokisen Eväät)

Luvat myös puhelimella numerosta 0400 – 665 189 Erkki Aho

Kalavesien hoito

Kalanistutuksia tehdään ensisijaisesti kuhan poikasilla, toissijaisesti käytetään istutuksiin siian poikasia.

Jatketaan särkikannan tehopyyntiä yltiänjärven pohjoisosalla. Toinen

hoitokalastusvuosi.

Jatketaan Yltiänjoen kalataloudellisen kunnostamisen suunnittelua.

Tehdään mahdollisuuksien mukaan kunnostuksia (uoman kiveämiset) Yltiänjoella

Näkösyvyyden mittauksia jatketaan edelleen. Tavoitteena on saada jokaiselle neljälle mittauspisteelle oma(t) havaitsija(t).

Leväesiintymisten havannointia ja tiedotusta niistä jatketaan.

Osakaskunnan kaislaleikkuri on osakkaiden käytettävissä. Tiedustelut Erkki Aho 0400 – 665 189.

Vesialueilla tapahtuva metsästys

Vesilintujen metsästys on kielletty Yltiänjärven alueella.

Muilla vesialueilla metsästys on sallittu osakkaille ja heidän valvonnassaan oleville vierailleen, metsästysmääräysten rajoissa.

Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvontaa suoritetaan osakaskunnan vesialueilla. Tarvittaessa merkitään luvattomat pyydykset varoitus- ja takavarikko -merkeillä.

Valvonnassa pyritään ensisijaisesti neuvonnalliseen menettelytapaan.

Tiedotus/viestintä

Osakaskunna ylläpitämiltä nettisivuilta on saatavissa tiedot kalastukseen ja lupiin liittyvistä asioista. Nettisivujen osoite on www.yltianosakaskunta.fi

Osakaskunnan toiminnasta, kalastukseen vaikuttavista määräyksistä ja kalastusluvista antaa lisätietoja Erkki Aho p. 0400 – 665 189

Virkistystoiminta

Osakaskunta järjestää osakkailleen KESÄTAPAHTUMAN heinäkuussa. (mahdollisesti 22.7.)

12.2.2023 Yltiän osakaskunnan hoitokunta