Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2019

 

Yltiän osakaskunta

Toimintakertomus 2019

Yleistä

Oskaskunnan vesialueet sijaitsevat pääosin Yltiänjärvessä (334 ha, 91,3 % alueista)

Tervajärvessä ( 10 ha, 2,7 % alueista) sekä Alasessa (15,5 ha, 4,2 % alueista). Muita alueita (lammet ym.) on 6,5 ha ja 1,8 % vesialueista.

Osakaskunnan vesialueita ympäröivässä maan- ja rannanomistuksessa on tapahtunut paljon muutamassa vuosikymmenessä. Osakaskunnan alueella on nykyisellään varsin vähän ympärivuotisia asukkaita. Vapaa-ajan asuntojen määrä on lisääntynyt järven rannoilla ja asukkaita on tullut ympäri Suomea.

 

Osakaskunnan hallinto

Yleinen kokous

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin perinteiseen tapaan pääsiäislauantaina 31.3.2019 alkaen klo 14.00. Kokouspaikkana oli Haapamäen seudun Osuuspankin kokoushuone. Kokouksessa oli läsnä 6 osakasta.

 

Hoitokunta

Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajan on toiminut Erkki Aho ja varapuheenjohtajana Reijo Lähteenmäki. Jäseninä ovat toimineet Jari Tukiainen ja Heino Kujala, sekä varajäseninä Risto Ravolainen, Juho Tukiainen, Jouko Lähteenmäki ja Petri Aho.

Hoitokunta on pitänyt kaksi kokousta ja lisäksi on pidetty puhelin- ja sähköpostikokous.

Kalakantojen ja vesistön hoito

Kalaston hoito

Istutukset

Yltiänjärveen istutettiin toimintavuoden aikana kuhanpoikasia 3 173 kpl 

Hoitopyynti

Ahvenen pyyntiä tiheäsilmäisillä katiskoilla suoritettiin koko avovesikauden aikana. Saalismääristä, eikä sen käsittelystä osakaskunnalla ole tarkempaa tietoa

Toimintavuoden aikana selvitettiin mahdollisuuksia Yltiänjärven särkikannan tehopyynnin aloittamiseksi. Laadittiin alustava poistokalastussuunnitelma. Pyyntiä on tarkoitus suorittaa rysäpyydyksillä (mahdollisesti kaksi avorysää, eli paunettia ja yksi lahtirysä). Pyynti tulee kestämään vuosittain 2 - 3 viikkoa alkukeväästä (lähinnä toukokuu). Pyyntialueeksi on kaavailtu Yltiänjärven pohjoisinta aluetta.

Vesistön hoito

Osakaskunnan kaislaleikkuri oli osakkaiden käytössä. Osalla osakkaita oli käytössä myös omia leikkureita. Tietoa leikkureiden käytöstä ei ole varsinaisesti kerätty. 

Yltiänjärvellä aloitettua näkösyvyyden mittausta jatkettiin. Mittauspaikkoja oli eri puolilla järveä neljä (4) kappaletta ja mittauskertoja oli yksi. Mittaustuloksia on esitetty osakaskunnan nettisivuilla. Mittausohjeet ovat nettisivuilla.

Yltiänjoen kalataloudellisesta kunnostuksesta on käyty alustavia keskusteluja. 

Talous

Toimintavuonna osakaskunnat eivät saaneet lainkaan omistajakorvauksia. Tilanne johtui mm. kalataloushallinnon muutoksista. Myös varojen jakoperusteista oli tehty valituksia. 

Osakaskunnan tuloista 67 % muodostui kalastusluvista. Kesätapahtuman tuotto oli 33 %. Menoista suurin erä oli kalanpoikasten istutus n. 66 %, hallintokulut olivat 7,2 % ja muun toiminnan menot 27,0 %. Vesihehtaaria kohden laskettuna osakaskunnan tulot ovat olleet vain 1,45 euroa. Pudotus johtui suurimmaksi osaksi omistajakorvausten puuttumisesta.

Kalastuksen järjestely

Pyynti- ja alamittarajoitukset

Pyyntiä on rajoitettu lähinnä lunastettavien verkkolupien määrää säätelemällä. Verkkoharvuuksista on annettu suosituksia, mutta varsinaisia kieltoja tai muita sääntelyjä ei ole tehty. Kuhan alamitta oli osakaskunnan vesillä, kalastuslain mukaisesti, 42 cm

Muu pyynnin järjestely

Osakkailla on yhden verkon peruskalastusoikeuden lisäksi mahdollisuus kalastaa uistimella, sekä rajoittamattomalla määrällä katiskoita. Pyydysmerkit tulee lunastaa. Osakkailla on lisäksi oikeus lunastaa lisäluvat (riippuu vesialueosuuden määrästä) enintään neljälle (4) verkolle. Kalastuslain mukaisesti vapaa-ajan kalastajat saavat kalastaa enintään kahdeksalla (8) verkolla (= 240 metriä).

Osakakunnan ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista lunastaa kalastuslupia seuraavasti:

Verkkolupia enintään viidelle (5) verkolle, katiskalupia rajoittamattomalle määrälle sekä uisteluluvat useammalle vavalle.

Pitkäsiima, max. 100 koukkua, on yksi (1) pyydysyksikkö ja tarvitsee verkkoluvan.

 

Lupamyynti

Kalastuslupia on osakaskunnan vesialueille myyty vuonna 2019 katiskalupia osakkaille xx kpl ja ulkopuolisille x kpl. Verkkolupia on myyty osakkaille xx kpl ja ulkopuolisille x kpl. Lupien voimassaoloaika on kaksi vuotta (merkitty pyydysmerkeissä). Lupia ovat myyneet Haapamäen autohuolto/Jokisen eväät, sekä Erkki Aho. Lupia on ollut saatavana netistä osoitteesta: yltianosakaskunta@luukku.com. Lupia ei ole toimintavuonna ostettu netin kautta.

 

Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvojina on Tervajärvellä toiminut Jukka Savonmäki ja Yltiänjärvellä Erkki Aho. Valvontaa on suoritettu pyydyksillä käyntien yhteydessä. Valvontakertoja on kertynyt yhteensä noin 10 kertaa. Erkki Aho on nimetty myös Keuruun kalatalousalueen kalastuksenvalvojaksi.

 

Muu toiminta

Yhteydenpito osakkaisiin

Yltiän osakaskunnalla on nettisivusto, jonka avulla yhteydenpitoon on saatu jatkuvuutta. Sivustolla on käyntikertoja (sivun avauskertoja) ollut vuoden aikana noin 5 000 kpl. Sivuston osoite on www.yltianosakaskunta.fi .

 

Osakaskunta järjesti osakkailleen KESÄTAPAHTUMAN lauantaina 20.7.2019. Kokoontumispaikalle, Hännisen levähdysalueelle, saapui veneillä, polkupyörillä, kävellen ja autoilla yli 50 osallistujaa. Tapahtumassa oli saatavana hernekeittoa, kahvia ja lettuja pientä maksua vastaan. Osallistujat totesivat, että tällaiset kokoontumiset ovat tietoa lisäävinä tapahtumina paikallaan.

 

Edustukset

Osakaskunnan edustajana Keuruun kalatalousalueen yleisessä kokouksessa oli Reijo Lähteenmäki. Lähteenmäki valittiin myös kalatalousalueen hallitukseen. Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kokouksiin oli edustajaksi valittu Erkki Aho.

 

16.3.2020 Yltiän osakaskunnan hoitokunta